Do pobrania:

Deklaracja rozpoczęcie

Karta zgłoszenia dziecka do szkoły

Wniosek przedszkole

 

ZARZĄDZENIE NR 4/2018
WÓJTA GMINY IŁAWA
z dnia 24 stycznia 2018 r.


w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 dla publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art.154 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Określa się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych, klas I szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Iława.
2. Terminy, o których mowa w ust.1, zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych, których organem
prowadzącym jest Gmina Iława.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
mgr inż. Krzysztof Harmaciński

 

Załącznik do zarządzenia Nr 4/2018 Wójta Gminy Iława z dnia 24 stycznia 2018 r.

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas I szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Iława

L.p.

Czynność

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Terminy postępowania uzupełniającego

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 26 lutego do

16 marca 2018 r.

od 23 sierpnia do

24 sierpnia 2018 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy I szkoły podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U . z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)

od 19 marca 2018 r. do

20 marca 2018 r.

27 sierpnia 2018 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22 marca 2018 r.

28 sierpnia 2018 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

23 marca 2018 r.

29 sierpnia 2018 r.